જીતુભાઈ વાઘાણી

ધારાસભ્ય શ્રી, ભાવનગર પશ્વિમ
Kite, Snack
About: 10000/-
YEAR: 2020 - 2021
દર વર્ષે દાતા તરીકે દાન આપે છે.

ગિરીશભાઇ શાહ

ચેરમેન શ્રી અલંગ શીપ યાર્ડ,
Ahuja Amplifier
About: 40000/-
YEAR: 2019 - 2020
Collaborator: Jitubhai Vaghani (MLA, BHAVNAGAR WEST)

સુબોધકુમાર જૈન

CEO , MARUTI ETERNAL, BHAVNAGAR
50 Chair
About: 25000/-
YEAR: 2018 - 2019
Collaborator: Jitubhai Vaghani
(MLA, BHAVNAGAR WEST)