શિક્ષક પરિચય

નિમ્ન  પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષકો

આરતીબેન સુમેસરા

ધોરણ ૧/ક (પ્રજ્ઞા)

પ્રીતીબેન ડોડીયા

ધોરણ ૩/બ (ગણિત - ગુજરાત)

ભૂમિકાબેન ભીલ

ધોરણ ૨/ બ

અરવિંદસિંહ જાડેજા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પ્રવીણભાઈ મહેતા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પ્રીતીબેન મકવાણા

ધોરણ ૫/અ (ગુજરાતી - પર્યાવરણ)

હેતલબેન ભેડા

ધોરણ ૫ /બ (ગણિત)

દિનેશભાઈ પટેલ

ધોરણ ૧ / અ (પ્રજ્ઞા)

અશોકભાઈ ગળથરીયા

ધોરણ ૨/અ (પ્રજ્ઞા)

ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષકો 

દિલીપસિંહ ચૌહાણ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

મહેશભાઈ પરમાર

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

રવજીભાઈ ચૌહાણ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પાંચાભાઈ ભરવાડ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

દિશાબેન રાવત

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

કિંજલબેન પટેલ

ધોરણ ૮/ક (ગણિત - વિજ્ઞાન)

રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

દિશાબેન રાવત

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.