શિક્ષક પરિચય

નિમ્ન  પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષકો

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પ્રીતીબેન ડોડીયા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

ભાવનાબેન શુક્લ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

અરવિંદસિંહ જાડેજા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પ્રવીણભાઈ મહેતા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પ્રીતીબેન મકવાણા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

હેતલબેન ભેડા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

દિનેશભાઈ પટેલ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

અશોકભાઈ ગળથરીયા

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષકો 

દિલીપસિંહ ચૌહાણ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

મહેશભાઈ પરમાર

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

રવજીભાઈ ચૌહાણ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

પાંચાભાઈ ભરવાડ

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.

દિશાબેન રાવત

Quinoa occupy hella gastropub williamsburg ugh skateboard type writer intelligentsia.