નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ ભાવનગર બદલી યાદી (૧૯/૧૧/૨૦૨૨)

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની પરિપત્ર  

૬ થી ૮ એકતરફી જિલ્લાફેર  યાદી-ગણિત વિજ્ઞાન 

૬ થી ૮ એકતરફી જિલ્લાફેર  યાદી-ભાષા 

૬ થી ૮ એકતરફી જિલ્લાફેર  યાદી-સામાજિક વિજ્ઞાન 

૧ થી ૫ એકતરફી જિલ્લાફેર  યાદી

૬ થી ૮ અગ્રતા જિલ્લાફેર  યાદી-ગણિત વિજ્ઞાન 

૬ થી ૮ અગ્રતા જિલ્લાફેર  યાદી-ભાષા

૬ થી ૮ અગ્રતા જિલ્લાફેર  યાદી-સામાજિક વિજ્ઞાન 

૧ થી ૫ અગ્રતા જિલ્લાફેર  યાદી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *