પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી

PRAVASHI SHIKSHAK BHARATI (RECRUTMENT)

નિમ્ન પ્રાથમિક વિભાગ માટે શિક્ષક 

જગ્યા : 03(ત્રણ)

લાયકાત:

  • H.S.C.
  • P.T.C.
  • TET (અપેક્ષિત)

પગાર ધોરણ : સરકાર શ્રીના નિયમનુંસાર 

ઉચ્ચ  પ્રાથમિક વિભાગ માટે શિક્ષક 

જગ્યા : ૦1(એક )

 •                  ગણિત – વિજ્ઞાન – 1 (એક)

લાયકાત:

ગણિત – વિજ્ઞાન

  • B.Sc.
  • B.Ed./ PTC
  • TET (અપેક્ષિત)
  •  

પગાર ધોરણ : સરકાર શ્રીના નિયમનુંસાર 

અરજી તમામ વિગત અને પ્રમાણિત નકલ સાથે નીચેના સરનામે 27/06/2022 બપોરના 12:00 વાગ્યા સુધીમાં રજુ કરવી.

અરજીનો નમુનો:

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત શાળા નંબર ૫૩,
શ્રી પ્રમુખસ્વામી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા, મહાદેવ નગર,
આખલોલ જકાતનાકા સામે, મુખ્યમંત્રી આવસ યોજના

સોમવાર થી શુક્રવાર સમય: ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦

શનિવાર : ૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦

 • સરકાર શ્રી દ્વારા નિયત કરેલ ભરતી ગુણાંકન પધ્ધતિ આધારે ભરતી કરવામાં આવશે.
 • લાગવગ કે અન્ય કોઈપણ અયોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરનાર ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
 • અરજી ઉમેદવાર રૂબરૂ આપવા આવે તે અપેક્ષિત છે. ટપાલ દ્વારા આવનાર અરજી, મળ્યા તારીખને ધ્યાને લઈ નિર્ણય કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *