પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી

PRAVASHI SHIKSHAK BHARATI (RECRUTMENT)

નિમ્ન પ્રાથમિક વિભાગ માટે શિક્ષક 

જગ્યા : ૦૪(ચાર)

લાયકાત:

  • H.S.C.
  • P.T.C.
  • TET (અપેક્ષિત)

પગાર ધોરણ : સરકાર શ્રીના નિયમનુંસાર 

ઉચ્ચ  પ્રાથમિક વિભાગ માટે શિક્ષક 

જગ્યા : ૦3(ત્રણ )

 •                  ગણિત – વિજ્ઞાન – 2 (બે)

 •                  ભાષા  – 1 (એક )

લાયકાત:

ગણિત – વિજ્ઞાન

  • B.Sc.
  • B.Ed.
  • TET (અપેક્ષિત)

    

ભાષા 

  • B.A. (ભાષા)
  • B.Ed.
  • TET (અપેક્ષિત)
  •  

પગાર ધોરણ : સરકાર શ્રીના નિયમનુંસાર 

અરજી તમામ વિગત અને પ્રમાણિત નકલ સાથે નીચેના સરનામે 05/01/2022 સુધીમાં રજુ કરવી.

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત શાળા નંબર ૫૩,
શ્રી પ્રમુખસ્વામી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા, મહાદેવ નગર,
આખલોલ જકાતનાકા સામે, મુખ્યમંત્રી આવસ યોજના

સોમવાર થી શુક્રવાર સમય: ૧૧:૦૦ થી ૧:૩૦

શનિવાર : ૭:૪૫ થી ૯:૦૦

 • સરકાર શ્રી દ્વારા નિયત કરેલ ભરતી ગુણાંકન પધ્ધતિ આધારે ભરતી કરવામાં આવશે.
 • લાગવગ કે અન્ય કોઈપણ અયોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરનાર ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
 • અરજી ઉમેદવાર રૂબરૂ આપવા આવે તે અપેક્ષિત છે. ટપાલ દ્વારા આવનાર અરજી, મળ્યા તારીખને ધ્યાને લઈ નિયત સમય દરમ્યાન થયેલ છે કે નહી તે નિર્ણય કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *