વહીવટી

શાળાઓની યાદી :

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત શાળાઓની યાદી :

G.P.F. FINAL ઉપાડ:

G.P.F. ફાઈનલ ઉપાડ માટેનો નમુનો:

G.P.F. ફાઈનલ ઉપાડ ૨૪ માસના સ્માટેટમેન્ટેટનો નમુનો:

પેન્શન કેસ સબંધી કાગળો :

નમુનો ૧૫:

પેન્શન કેસ :

પરદેશ જવા માટે NOC નો નમુનો

NOC માટે અરજી

પાસપોર્ટ માટે એનેક્ષર N

સામાન્ય નિયુક્ત માટેનું ફોર્મ :

સામાન્ય નિયુક્તિ માટેનું ફોર્મ

વિદ્યાદીપ યોજના માટેનું ફોર્મ:

વિદ્યાદીપ યોજના માટેનું ફોર્મ:

G.P.F. આંશિક ઉપાડ:

GPF આંશિક ઉપાડ માટેનું ફોર્મ:

School Safety Plan

શાળા સલામતી પ્લાન

School Development Plan

શાળા વિકાસ યોજન

Base line Assessment Plan.

બેઇઝ લાઈન એસેસમેન્ટ